مرجان اصغری

تولید کننده محتوا

،

کپی رایتر

،

مترجم همزمان

،

مترجم