مرجان گرافی ۱

مرجان اصغری

همونجور که پیداست اسم من مرجان!! اسمی که در همان بدو تولد در انتخابش بسیار اختلافات وجود داشته و در نهایت مادر جانم برنده ی این میدان بوده!!! تا ۸ ماهگی کسی از وجودم اطلاع نداشت چون در شکم مادرم در پشت برادر دو قلوم میلاد پنهان بودم؛ بعله اینجانب یه قُل بزرگتر دارم که […]